Geen 25% of 41%/45% maar 67%!

De landbouw is verantwoordelijk voor minstens 67 % stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats voor zover die stikstofdepositie een Nederlandse oorsprong heeft. Waarom minstens? Dit als gevolg van het gegeven dat ammoniakemissie uit stallen als gevolg van ‘sjoemel’-RAV’s wordt onderschat en hoger is dan gedacht.

MOB heeft dit recent in een advies uitgebracht aan het Adviescollege Stikstofproblematiek (commissie Remkes).

Zie:
bijlage Persbericht MOB
advies MOB aan commissie Remkes