GroenLinks kan de ‘G’ beter schrappen….

Een belangrijke motie van de Partij voor de Dieren met het verzoek aan de regering om per direct nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales stop te zetten is in Eerste Kamer verworpen doordat GroenLinks en PvdA deze niet steunden.
Johan Vollenbroek: “In verband met dit onbegrijpelijke standpunt van GroenLinks, lijkt het ons beter dat GroenLinks de ‘G ‘maar schrapt….”

DE MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN (PvdD) c.s. luidt:

Voorgesteld 19 november 2019

De Kamer, gehoord de beraadslagingen, overwegende, dat biomassacentrales volgens onderzoek van DNV GL, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Water-staat, 20% meer stikstof, fijnstof en koolstof uitstoten dan kolencentrales en tweemaal zoveel als gasgestookte centrales, overwegende, dat er een wildgroei van kleine biomassacentrales dreigt, die ervoor zorgt dat de vraag naar biomassa het beschikbare aanbod overtreft en import stimuleert van niet of nauwelijks gecertificeerde biomassa uit het buitenland, overwegende, dat biomassacentrales nog steeds gesubsidieerd worden via SDE+, verzoekt de regering per direct nieuwe subsidieverlening voor biomassa-centrales stop te zetten,