Met verbijstering heeft Mobilisation for the Environment (MOB) kennis genomen van de maatregelen die minister Schouten voorstelt ter bestrijding van de stikstofcrisis. Ze presenteerde die onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Voorzitter Johan Vollenbroek van MOB noemt haar plannen in een brief aan de minister ‘visieloos’ en ‘verspilling van belastinggeld’. Het belangrijkste punt van kritiek is dat de minister alleen maar streefwaarden voor de reductie van stikstofemissie en stikstofdepositie wil vast-stellen.

Volgens MOB ontbreekt het de minister aan een visie op de landbouw in Nederland zoals die over 10 jaar in Nederland zou kunnen en moeten functioneren binnen ecologische en economische randvoor-waarden. “Als een soort van ‘mantra’ blijft de minister met de mond belijden dat de landbouw circulair moet worden. Ik zie daar geen millimeter van terug. Ook leiden de voorgestelde maatregelen niet tot een fatsoenlijk inkomen voor boeren die hun bedrijf op een duurzame en milieuvriendelijke manier willen voortzetten”, aldus Vollenbroek.
In plaats daarvan lijkt ze stuurloos rond te zwalken met ad hoc besluiten en verspilling van miljoenen belastinggeld waarmee ze vooral tegemoet wil komen aan de eisen van Farmers Defence Force en LTO. Deze willen terug naar het PAS tijdperk, waarbij de sector dan kennelijk voor lief neemt dat binnen 10 jaar circa 40% van de veeboeren alsnog zal gaan verdwijnen omdat ze de internationale concurrentie niet meer aankunnen.

Minister begrijpt de uitspraak van de Raad van State nog steeds niet
Volgens MOB is de minister niet doordrongen van de essentie van de uitspraken van het Europees Hof en de Raad van State. Deze haalden het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onderuit omdat het boter-zacht was, een ‘programma op krediet’ met mooie beloften en streefwaarden. In de praktijk bleek de ammoniakemissie vanuit de agrarische sector toe in plaats van af te nemen. De Raad van State eiste met haar uitspraak op 29 mei 2019 harde zekerheden en doelen als het gaat om het terugdringen van de stikstofdepositie. Deze kloof tussen de even duidelijke als harde uitspraak van de hoogste bestuurs-rechter en de plannen van de minister zal volgens MOB wederom gaan leiden tot een ‘moeras van juri-dische procedures’.

Doorbreken impasse
Om de huidige al veel te lange impasse te doorbreken moet volgens MOB zo spoedig mogelijk een bin-dend stikstofreductieplan worden opgesteld, dus geen vrijblijvende streefwaarden. De politiek moet eindelijk komen met een afrekenbaar programma, wettelijk geborgd met een stikstofemissiereductie van 50% in 10 jaar met tweejaarlijkse tussendoelen.
“Gebeurt dat niet, dan kan het plan en de brief van de minister van 7 februari zo de prullenbak in”, aldus Vollenbroek.

Zie brief MOB (12-2-2020) aan minister Schouten